Corona

Werkzaamheden Vredelaan

In het najaar van 2020 starten de werkzaamheden voor groot onderhoud aan de Vredelaan. Op deze webpagina vindt u het definitief ontwerp en de planning van de werkzaamheden.

Definitief ontwerp Vredelaan

Het ontwerp van de Vredelaan is voortgekomen uit verschillende overleggen tussen de gemeente en de vertegenwoordigers uit de wijk. Samengevat ziet het ontwerp Vredelaan er als volgt uit:

 1. De rijbaan krijgt aan beide kanten een fietsstrook. Elke strook heeft een breedte van 1,70 meter.
 2. Het huidige profiel van de rijbaan (dakprofiel, regenwater watert af naar 2 zijden van de rijbaan), wijzigt naar profiel op ‘1 oor'. Dit houdt in dat ‘de rijbaan afwatert op 1 zijde van de rijbaan. Het regenwater wordt opgevangen door afwateringsgoten en kolken.
 3. Langs de Vredelaan worden 18 infiltratieputten geplaatst. Deze putten dienen als opvang van regenwater, dat afkomstig is van de kolken. Het regenwater zal via de infiltratieputten in de bodem infiltreren;
 4. De huidige voetpaden worden vervangen door (grijsachtige) halfverharding. Door toepassing van deze halfverharding kan het voetpad bij boomwortelopdruk weer in goede staat teruggebracht worden. Bij een asfaltverharding is dat niet mogelijk. De eigenschappen van deze halfverharding komen bijna geheel overeen met die van de huidige asfaltconstructie. 
 5. Het voetpad langs de Vredelaan krijgt uiteindelijk een breedte van 1,20 meter. De bewonersgroep wil graag het landelijke karakter van de Vredelaan behouden en is deze breedte met ons overeengekomen.
 6. De Vredelaan krijgt 4 drempelplateau’s en 1 drempel. Locatie van de drempelplateau’s: 
  Kruising Vredelaan – Vredelaan (richting fietstunnel)
  Kruising Vredelaan – Langsakker
  Kruising Vredeaan – Kukenlaantje
  Vredelaan 47 tot en met 49
  Locatie van drempel ter hoogte van Vredelaan 27
 7. De huidige lichtmasten worden vervangen door LED-armaturen. De lichtkleur van deze lampen zijn zachtwit en niet helderwit. De nieuw te plaatsen lichtmasten worden uitgevoerd in een donkergroene kleur. Er wordt bekeken of, door het toepassen van LED-verlichting, de locaties van de huidige lichtmasten gewijzigd dienen te worden.
 8. Ter hoogte van Plein 1919 in het plantsoen zal een verdieping ter grootte van 600 m2 worden aangelegd. Deze verdieping is bedoeld om regenwater van hevige buien op te vangen en vast te houden. Zodat het langzaam de bodem in kan zakken. De diepte zal rond de 80 centimeter zijn. De vorm van de verdieping op de tekening is ter indicatie (zie tekening onderaan de webpagina onder subkopje Document). De vorm is afhankelijk van de onderliggende boomwortelstructuur. Deze willen wij namelijk niet aantasten.
 9. Een tweetal bomen aan de Vredelaan worden verwijderd. Het gaat om 1 boom ter hoogte van de inrit van Vredelaan 38. De tweede te verwijderen boom staat ter hoogte van de bushalte (gelegen ter hoogte van Vredelaan 38). Door het verwijderen van deze bomen komt er voldoende ruimte voor het aan te leggen voetpad.
 10. In de bewonersbrief van juli 2020 is aangegeven dat wij het straatwerk van de inritten naar de particuliere percelen tot aan de erfgrens zullen vervangen door gebakken klinkers. Ook staat in deze brief dat, indien straatwerk door u op openbaar terrein is aangelegd, we dit straatwerk zullen verwijderen en het deponeren op uw perceel. 

  De gemeente heeft een aantal bezwaren ontvangen over het wijzigen van het type straatwerk op inritten. Dit hebben wij teruggekoppeld aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft aangegeven dat bewoners het kenbaar moeten maken als zij het door hen aangebrachte straatwerk op de inrit van openbaar terrein willen behouden. U kunt dit dan melden door een e-mail te sturen naar: J.Pol@Belcombinatie.nl 
   
 11. Aan de hand van de tekening ‘definitief ontwerp Vredelaan’ (zie tekening onderaan de webpagina onder subkop Documenten), leggen wij in het kort uit welke materialen wij gaan toepassen:
 • De asfaltverharding van de rijbaan Vredelaan: fietspaden worden rood, en de rijbaan wordt zwart.
 • Bij kruisingen met zijwegen wordt een drempelplateau aangelegd (ook in asfalt).
 • Zijwegen van de Vredelaan krijgen een inritconstructie welke ook in de huidige Vredelaan aanwezig is (Vredelaan blijft een voorrangsweg).
 • De inritconstructie dan de zijwegen worden uitgevoerd in gebakken klinkers (keiformaat).
 • Daar waar het voetpad, de uit- en inritconstructie naar perceel kruist, wordt het voetpad uitgevoerd in gebakken klinkers (dikformaat).
 • Het vrijliggend voetpad wordt uitgevoerd in een halfverharding.

Klinkers in gebakken keiformaat met een roodbruin genuanceerde kleur  
Afbeelding: Voorbeeld klinkers in gebakken keiformaat bij voetoversteekplaatsen, drempels en inritten. Kleur is roodbruin genuanceerd.

Klinkers in gebakken dikformaat met een roodbruine kleur   
Afbeelding: Voorbeeld klinkers in gebakken dikformaat ter plaatse van inrit(constructies). Kleur is roodbruin.       

 

Planning van de werkzaamheden

 1. Verkennend bodemonderzoek
  Eind augustus 2020 hebben wij een verkennend bodemonderzoek langs de Vredelaan laten uitvoeren. Dit verkennend bodemonderzoek is nodig om  de aannemer(s) vooraf te informeren over welke eventuele beschermingsmaatregelen zij moeten nemen tegen mogelijke verontreinigingen. Resultaten van dit verkennend bodemonderzoek verwachten wij half september 2020. Als de resultaten bekend zijn, zetten wij de aanbesteding in gang.
   
 2. Aanbesteden van het werk
  Na ontvangst van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek, gaan we over tot de aanbesteding van het werk. Doorlooptijd van deze aanbesteding is 29 dagen. Dit betekent op hoofdlijnen:
 • Resultaat verkennend bodemonderzoek: 18 september 2020
 • Doorlooptijd aanbesteding Vredelaan: 18 september tot en met 16 oktober 2020
 • Voorbereidingstijd aannemer (2 weken): 16 oktober tot en met 1 november 2020
 • Uitvoeringsduur (3 maanden): 2 november tot en met 12 februari 2021

 

Uitgangspunten en aandachtspunten voor de werkzaamheden

In de werkomschrijving (bestek) richting de opdrachtnemers zijn richtlijnen en aandachtpunten opgenomen waarmee de opdrachtnemer rekening dient te houden.

 1. Woningen aan de Vredelaan dienen aan het einde van elke werkdag te allen tijde bereikbaar te zijn. Het kan voorkomen dat een aantal inritten door herprofileren niet met de auto bereikbaar zijn, maar dit zal de aannemer vooraf communiceren. 
 2. De buslijn blijft zoveel mogelijk in roulatie. Alleen bij het aanbrengen van de tussen- en deklaag, zal de buslijn uit de route genomen worden. Ook dit wordt vooraf gecommuniceerd.
 3. Voor doorgaand rijverkeer wordt een omleiding ingesteld. De omleiding zal via de Hilversumseweg, De Brink, Zevenenderdrift en Vredelaan gevolgd moeten worden.

Via de gemeentelijke website, verkeersborden, bewonersbrieven en via de communicatiemiddelen van de buurtpreventievereniging worden bewoners op de hoogte gehouden over de werkzaamheden.

 

Document

Kunt u de tekening niet goed zien? Neem dan contact op met de heer J. Pol. Dit kan telefonisch via 14 035. Of per e-mail: J.Pol@Belcombinatie.nl