Vragen en antwoorden

Hier vindt u de vragen en bijhorende antwoorden over bouwverkeer via het Hoefloo.

Vragen en antwoorden

Het is al langer bekend dat de staat van het viaduct slecht is. Waarom is er geen onderhoud gepleegd aan het viaduct?
Het klopt dat al enkele jaren bekend is dat het viaduct over de Hilversumseweg toe is aan onderhoud. De gemeente heeft hiervoor ook geld gereserveerd in de begroting van 2018. Eind 2017 bleek echter uit een onderzoek - op initiatief van RWS - naar draagkracht van bestaande viaducten, dat het viaduct over de Hilversumseweg niet kan worden gebruikt; het viaduct is ongeschikt voor zwaar bouwverkeer (meer dan 35 ton). Het college heeft als gevolg hiervan besloten om het viaduct tijdelijk af te sluiten voor autoverkeer. Dit om overbelasting te voorkomen. De beoogde route voor het bouwverkeer naar de bouwlocatie van het Rosa Spierhuis kan hierdoor niet worden gebruikt.

Waarom is een bouwvergunning verleend aan het Rosa Spierhuis, terwijl bekend is dat de bereikbaarheid zo slecht is?
In 2013 is het bestemmingsplan Laren-West vastgesteld. Hierin zijn de bouwmogelijkheden voor het Rosa Spierhuis opgenomen. In juli 2017 kreeg het Rosa Spierhuis een omgevingsvergunning om te bouwen. Als een bouwaanvraag aan het bestemmingsplan voldoet, zoals het geval was, dan is het college op grond van de wet (Wabo), verplicht om de vergunning verlenen. Bij het verstrekken van de omgevingsvergunning was nog niet bekend dat het viaduct ongeschikt was voor zwaar bouwverkeer.

Zijn er geen alternatieve routes voor het bouwverkeer?
Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. De eerste was ontsluiting via Rijksweg-west in noordelijke richting onder het ecoduct door. Een route via de Lange Wijnen is onderzocht alsmede een tijdelijke doorsteek door een plantsoen bij de Hilversumseweg, vlakbij het viaduct. Ook is gekeken of de brug nog verstevigd kon worden. Alle varianten blijken helaas niet geschikt te zijn, vanwege technische en financiële redenen, beschikbaarheid en/of grote veiligheidsrisico's. Tot op heden wordt nog gezocht naar een alternatieve route. Zodra er meer hierover bekend is, laat de gemeente dit weten.

Waarom is niet vooraf met de bewoners van Hoefloo gesproken over deze situatie?
De gemeente wilde eerst zelf alle mogelijke alternatieven onderzoeken. Dit ook omdat de herinrichting van Hoefloo eerder al vertraging heeft opgelopen. We wilden natuurlijk liever niet dat dit de route zou worden.

Kunnen we bezwaar maken tegen het besluit om Hoefloo als route voor dit bouwverkeer te gebruiken?
Er kan geen bezwaar worden gemaakt, want er wordt gebruik gemaakt van een bestaande openbare weg.

Hoelang rijdt er bouwverkeer via Hoefloo?
De verwachting is dat dit tot eind 2019 duurt.

Hoeveel bouwvrachtverkeer rijdt er via Hoeflloo?
Het gaat om gemiddeld 25 vrachtwagens per dag. Met piekmomenten en dalmomenten in de bouw.

Op welke tijdstippen rijden er vrachtwagens door mijn straat?
Tussen 7 en 17 uur en niet in het weekend.

Wat gaat u doen aan de snelheid van het vrachtverkeer?
De aannemer is verantwoordelijk voor het rijgedrag van zijn chauffeurs. We hebben dan ook afspraken gemaakt met de aannemer om de chauffeurs te instrueren over het gewenste rijgedrag. Daarnaast worden er borden geplaatst om bouwverkeer hier op te wijzen. Ook plaatsen we een tijdelijke verkeersdisplay om te kunnen monitoren en chauffeurs op hun rijgedrag te attenderen.

Wordt er op snelheid gecontroleerd?
De politie gaat over de controle op snelheid, niet een gemeente. De gemeente en de aannemer zorgen voor maatregelen om de snelheid te beperken. Zie ook het vorige punt.

Wie gaat de schade aan mijn huis vergoeden?
Aan beide zijden van Hoefloo bevindt zich een vrij brede berm en de huizen hebben over het algemeen een redelijk diepe voortuin. De afstand tot de weg is daarom zo groot, dat schade aan woningen niet wordt verwacht.