Bestemmingsplan Centrum Laren

Een bestemmingsplan laat zien welke bestemming(en) en bepaald gebied en perceel heeft. Dit kan zijn een woonbestemming, een kantoorbestemming, winkelbestemming, horecabestemming of een maatschappelijke voorziening bestemming. Het bestemmingsplan bestaat uit een kaart (verbeelding in vaktaal) en een bijhorende beschrijving. Ook staat er informatie in over bijvoorbeeld het te bebouwen gedeelte van een perceel, het vooraanzicht en de nokhoogte van een gebouw. Een gemeente is verplicht om elke 10 jaar een bestemmingsplan opnieuw te bekijken.

Ontwerpbestemmingsplan Centrum Laren

Het bestemmingsplan Centrum Laren wordt voorbesproken in de commissie van 19 november en vastgesteld in de gemeenteraad van 27 november a.s.

Het bestemmingsplan Centrum Laren is geactualiseerd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Het plan is digitaal te lezen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Procedure

Vorig jaar heeft het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen en was er de mogelijkheid om inspraakreacties in te dienen. Mede op basis van de inspraakreacties is het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Voorafgaande aan het uiteindelijk vaststellen van het bestemmingsplan, en de inwerkingtreding hiervan, ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan heeft zomer 2019 ter inzage gelegen. Tijdens de terinzagelegging hebben inwoners zienswijzen in kunnen dienen.

Plangebied

Onder het plangebied ‘Bestemmingsplan Laren Centrum’ valt de volledige dorpskern van Laren, met de Brink als karakteristieke middelpunt. Het beslaat de winkels en horeca aan de Sint Janstraat, Zevenend, Nieuweweg, Naarderstraat en de daar omliggende straten en woningen. Het gebied wordt omsloten door de gebieden Zevenend-Postiljon, Laren-West en Laren-Noord.

 

Kaart van centrum Laren

Participatie bij ontwikkeling nieuw bestemmingsplan

Met het volop betrekken van inwoners en ondernemers bij de ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan werkt de gemeente Laren volgens de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt. De wet vereenvoudigt de huidige wetgeving rond ruimtelijke ontwikkelingen en is er op gericht dat er actief contact is met de bewoners en ondernemers bij de totstandkoming van nieuw gemeentelijke beleid.

Documenten