Pilots Laren Regenklaar

Om Laren regenklaar te maken, wordt er gewerkt aan een Masterplan. In dit plan staat dat ieder gebied in Laren een bijdrage levert om wateroverlast door regenval tegen te gaan. Om deze bijdrage per gebied te laten slagen, wordt er nu al ervaring opgedaan via verschillende pilots.

Hierna volgt een overzicht van de pilots.

Pilot: Groenvak ‘kruidenhuisje’ aan Torenlaan

Het groenvak aan de Torenlaan naast “Petit Clos” (voormalig kruidenhuisje) wordt regenklaar gemaakt. Het gaat enerzijds om het uitvoeren van maatregelen voor opvang van regenwater, anderzijds om het opnieuw inplanten/inrichten van het groenvak. Tijdens regenbuien zien we dat het groenvak vaak droog blijft staan. De omliggende verhardingen en panden hebben daarentegen wel overlast van het regenwater. Om die reden wordt het groenvak aangepast.

Werkzaamheden ondergronds

Aannemer Fokker-Oomen is op 6 april gestart met werkzaamheden. Dat gaat grotendeels om ondergrondse maatregelen, voor de opvang van regenwater. Het gaat hierbij om de aanleg van putten, infiltratiebuizen (buizen met gaatjes waardoor het water de bodem in kan zakken) en afvoerbuizen voor de aansluiting van kolken (opvangputjes in de straat). Ook wordt er een wadi midden in het groenvak aangebracht. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan zakken. Rondom de wadi komt gazon voor goede infiltratie en bereikbaarheid van de wadi.

Groenvoorziening

De volgende stap is het aanbrengen van groenvoorzieningen en beplanting in het groenvak. Met een aantal bewoners is over deze inrichting van het groen al overleg geweest. De exacte invulling van het groen moet nog vorm krijgen. In eerste instantie wordt na de werkzaamheden voor de opvang van het regenwater het groenvak ingezaaid met een éénjarig insectvriendelijk bloemenmengsel (net als vorig jaar). In het najaar, in het plantseizoen, volgt de definitieve inrichting met beplanting.

Afvoerbuizen in grond

Werkzaamheden bovengronds 

Met de herinrichting willen we het overtollige regenwater vasthouden in het groenvak en sneller in de ondergrond laten stromen. Daar wordt een wadi voor aangelegd. De volgende stap is het aanbrengen van groenvoorzieningen en beplanting in het groenvak. Met een aantal bewoners is over deze inrichting van het groen al overleg geweest. De exacte invulling van het groen moet nog vorm krijgen. In eerste instantie wordt na de werkzaamheden voor de opvang van het regenwater het groenvak ingezaaid met een éénjarig insectvriendelijk bloemenmengsel. In het najaar, in het plantseizoen, volgt de definitieve inrichting met beplanting.

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden vinden veelal plaats in het groenvak, soms zijn er ook werkzaamheden nodig rondom het parkeervak en de inrit van Petit Clos. Tijdens werkzaamheden in de randen van de rijbanen, worden de wegen deels afgesloten, indien nodig wordt het verkeer met verkeersregelaars geregeld.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met het uitvoeringsteam Laren Regenklaar via e-mail: regenklaar@laren.nl of op telefoonnummer: 14 035. 

Pilot: Koloniepad en omstreken (e.o)

Koloniepad e.o. is 1 van de gebieden die in het Masterplan wordt genoemd en die als pilot wordt uitgevoerd. Een aantal woningen in dit gebied ervaart veel overlast van regenwater bij hevige buien.

Werkzaamheden bij Koloniepad e.o.

We willen er voor zorgen dat het riool in Laren niet overbelast raakt. Dit doen we door het regenwater zoveel mogelijk op een natuurlijk manier op te vangen. De gemeente voert daarvoor werkzaamheden uit in de openbare ruimte. De gemeente plaatst op een aantal punten verticale filters. Omdat het huidige riool in het Koloniepad de hevige regenval niet kan verwerken. Overtollig water kan dan de grond in zakken en het lokale riool kan het water beter verwerken. Op deze manier ontstaat er geen overlast in de openbare ruimte. En ook niet bij de omliggende woningen.
Het is niet genoeg om alleen het riool aan te passen. Ook regenwater van de woningen mag niet meer naar het riool, zodat deze niet overbelast raakt. Daar zijn maatregelen in de tuin voor nodig. In de tuinen willen we het water verticaal in de bodem laten zakken. Het gaat niet om grote aanpassingen en dat kan per woning verschillen. Een afkoppeladviseur gaat bij de bewoners langs om te kijken naar de situatie.

Geen wateroverlast?

Ook bewoners die geen overlast van regenwater hebben, gaan meedoen. Door aanpassingen op ieders perceel aan te brengen, wordt wateroverlast bij de buren, de straat of naar andere gebieden van Laren voorkomen. 

Aan de slag!

In de zomerperiode 2020 start de aannemer met werkzaamheden in de woonomgeving van het Koloniepad. Op de afbeelding is de planning per gebied te vinden. Kunt u de afbeelding niet goed lezen? Stuur dan e-mail naar: laren@regenklaar.nl
De aannemer gaat aan de slag met een alternatief systeem. Waardoor er geen regenwater meer op het riool wordt geloosd. Voordat de aannemer bij de woningen aan de slag gaat, maken bewoners een afspraak met Cas Verkade, afkoppeladviseur van Laren Regenklaar. Cas overlegt samen met de woningeigenaar welke werkzaamheden de aannemer op het perceel gaat uitvoeren. Uiteraard wordt rekening gehouden met ieders voorkeur. Als er wateroverlast op het perceel is, wordt dat ook opgelost!

Kaartje van Koloniepad en omgeving en de data van de uitvoering

Informatiebijeenkomst 22 januari 2020

In januari 2020 vond er een informatiebijeenkomst plaats voor bewoners uit de omgeving Koloniepad. Cas Verkade  is op 22 januari aan de aanwezigen voorgesteld. Na de bijeenkomst zijn er vervolgafspraken gemaakt.
Tijdens de bijeenkomst werd verteld met welke problemen het Koloniepad e.o. te maken heeft en die dus opgelost moeten worden. Er is ook verteld dat de gemeente de werkzaamheden betaalt, zowel in de openbare ruimte als bij de bewoners. In het Koloniepad e.o. zijn er ook problemen met het riool, dat is bekend. Er is een oplossing voor gepresenteerd en het team van Laren Regenklaar gaat dit in de zomer van 2020 uitvoeren. Gelijktijdig zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden die noodzakelijk zijn bij de bewoners van het Koloniepad e.o. In de tuinen worden verticale infiltratiefilters geplaatst, zodat regenwater niet meer naar het riool wordt afgevoerd. Omdat ieder perceel uniek is, maakt Cas met alle bewoners een specifiek uitvoeringsplan.
Tijdens de avond is een regenwatermodel van de buurt getoond. Daaruit blijkt dat er op sommige plekken nu al regenwater van perceel naar perceel stroomt en daarbij overlast kan veroorzaken. Dat probleem wil het team Laren Regenklaar ook oplossen. Als dat bij u in de buurt het geval is, zal dat samen met uw buren gedaan worden. Het regenwatermodel kan daarbij helpen.

Afspraak maken voor 20 april 2020

De werkzaamheden aan het infiltratieriool starten in juni 2020. Daarvóór gaat Cas bij bewoners langs om de situatie te bekijken en afspraken te maken. Niet iedereen uit de buurt is bij de informatieavond geweest. Cas zal met iedereen een afspraak  maken. Bewoners van Koloniepad en omgeving worden gevraagd om per mail een voorkeursdag of een voorkeursdatum door te geven (maandag tot en met vrijdag) zodat Cas daar in de planning rekening mee kan houden. Hebt u nog geen afspraak gepland? Mail dan naar: laren@regenklaar.nl

Pilot: Montessorischool en omstreken (e.o.)

De Montessorischool aan de Leemkuil 4 is ook een pilotproject van Laren Regenklaar. Het uitvoeringsteam van Laren Regenklaar is met de school in overleg over aanpassingen aan het schoolplein, zodat regenwater op een natuurlijke manier opgevangen kan worden. Ook bewoners in de directe omgeving worden betrokken. De afkoppeladviseur van team Laren Regenklaar maakt met direct omwonenden afspraken over maatregelen die nodig zijn rondom de woningen.

Informatiebijeenkomst 25 november 2019

In november 2019 vertelden de gemeente, de school en het team van Laren Regenklaar tijdens een informatieavond over de maatregelen die bij de school en in de directe omgeving uitgevoerd gaan worden. Het doel is overlast van regenwater in de toekomst voorkomen.
Tijdens de bijeenkomst was een klein aantal bewoners aanwezig. Aan de aanwezigen werd verteld dat het een pilotproject is. Waarbij er wordt gekeken naar een combinatie van de maatregelen van de school en maatregelen in de omgeving. De maatregelen die per woning nodig zijn om overlast tegen te gaan, kunnen per pand verschillen. Daarom is het van belang om met de woningbezitters een afspraak te maken. Zodat de afkoppeladviseur eventuele maatregelen per woning kan bespreken.

Inventarisatie en uitvoering

Het team van Laren Regenklaar is na de informatiebijeenkomst bij aangrenzende percelen van de Montessorischool langsgegaan om de huidige situatie en mogelijkheden te inventariseren. De voorgestelde maatregelen worden afgestemd met de betreffende pandeigenaren en de school.
De intentie is om op korte termijn te starten met de uitvoering van de eerste fase op het schoolterrein. Het houdt ook in dat water van daken van omliggende panden op het schoolterrein wordt opgevangen en verwerkt.

Pilot: Herinrichting Steffenskamp-Jagerspad-Ruiterweg

Het riool van de wegen Steffenskamp-Jagerspad-Ruiterweg is in slechte staat en wordt vervangen. Onderdeel van de reconstructie is een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Het gaat daarbij over de weg, de parkeervakken en de groenvoorzieningen. Het uitvoeringsteam Laren Regenklaar sluit aan bij deze reconstructie, om te kijken naar de mogelijkheden om af te koppelen in het gebied.

Informatiebijeenkomst juni 2019

Tijdens een informatiebijeenkomst op 13 juni 2019 werd, naast een toelichting op de herinrichtingsplannen, ook een toelichting gegeven over het project Laren Regenklaar. Het team van Laren Regenklaar voert bij een aantal voorbeeldwoningen uit de omgeving maatregelen uit. Zodat er geen regenwater meer op het riool wordt geloosd.

Informatiebijeenkomst 28 januari 2020

In januari 2020 vond er opnieuw een bijeenkomst plaats over de herinrichtingsplannen. Ook het team van Laren Regenklaar was hierbij aanwezig. Geïnteresseerden in de voorbeeldwoningen werden uitgenodigd om hierover bijgepraat te worden.

Uitvoering

De werkzaamheden aan 4 voorbeeldwoningen worden in het voorjaar van 2020 uitgevoerd.