Crailo

Laren, Hilversum en Gooise Meren bouwen samen aan een duurzame wijk op Crailo.

Ontwikkelingen op voormalig militair terrein

De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben eind 2017 het voormalige kazerneterrein Crailo, waaronder de Kolonel Palmkazerne, gekocht van de Provincie Noord-Holland. Dit terrein ligt aan de Amersfoortsestraatweg ten zuiden van de snelweg A1, binnen de 3 gemeenten.

De gemeenten gaan dit voormalige defensieterrein ontwikkelen tot een nieuw woon- en werkgebied via een gezamenlijke organisatie: GEM Crailo B.V. De gezamenlijk vastgestelde ambities die de gemeenten bij de ontwikkeling nastreven zijn verwoord in het ‘Ambitiedocument Buurtschap Crailo’. Doelstelling is om een integrale, duurzame en innovatieve gebiedsontwikkeling te realiseren, waarbij wonen, bedrijvigheid en natuurbeleving integraal samengaan.

Procedure

Om de ontwikkeling van buurtschap Crailo mogelijk te maken, moet een stedenbouwkundig- & landschapsplan worden opgesteld. Dit vormt de basis voor het bestemmingsplan, dat de ontwikkeling van het buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk maakt. Het bestemmingplan moet door alle 3 de gemeenteraden worden vastgesteld.

De eerste stap in deze procedure is de Uitgangspuntennotitie. Deze creëert een gezamenlijk vertrekpunt en maakt duidelijk welk proces wordt gevolgd en welke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. Ook wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Deze notitie vormt de start van de procedure voor een milieueffectrapportage (MER), waarin de milieueffecten van de voorgenomen activiteiten (wonen en bedrijvigheid) beschreven worden.

De Uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER zijn gepubliceerd. De stukken hebben in de zomer van 2019 binnen de gemeente ter inzage gelegen. In totaal zijn van 14 verschillende partijen reacties ontvangen. De zienswijzen geven een beeld van de zorgen en verwachtingen die rondom het project leven. De gemeenten en projectorganisatie bedanken de indieners voor de moeite die ze hebben genomen om een zienswijze en/of inspraakreactie in te dienen. De reactienota is gepubliceerd en terug te lezen op www.crailo.nl

Documenten

Meer informatie

Kijk voor meer actuele informatie op de website www.crailo.nl

Kaart met ligging Crailo