Aangifte

Aangifte van overlijden moet worden gedaan in de gemeente van overlijden. Als een overlijden plaatsvindt tijdens een zee- of luchtreis in een (lucht)vaartuig dat geregistreerd staat in Nederland dan is de gezagvoerder verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken en een afschrift daarvan te sturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag. 

 

Aangifte van overlijden

Voor de aangifte van overlijden kunt u een afspraak telefonisch maken via 14 035 of digitaal een afspraak maken. Bij de aangifte neemt u de volgende documenten mee:

  • Verklaring van arts of lijkschouwer

  • B-enveloppe (krijgt u van arts of lijkschouwer)

  • Eventueel het trouwboekje/partnerschapsboekje

  • Geldig legitimatiebewijs van aangever en overledene

 

Kosten

Wanneer u een afschrift/uittreksel van de overlijdensakte wilt meenemen kost dat € 12,90

 

Afgifte verlof begraven/cremeren

Meestal vindt de aangifte plaats door de begrafenisondernemer. Er is geen termijn vastgesteld voor het doen van de aangifte van overlijden, maar volgens de Wet op de Lijkbezorging moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Hiervoor is een verlof tot begraven of cremeren nodig, dat door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt afgegeven.

Als er door omstandigheden niet binnen deze termijn begraven of gecremeerd kan worden, kunt u een verlof tot uitstel aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Een dergelijke aanvraag wordt doorgaans door de begrafenisondernemer ingediend. Een verlof tot uitstel van begraven of cremeren kost € 10,-.

 

Overlijden of begraven in het buitenland

Wanneer iemand in het buitenland overlijdt geldt een andere procedure. Bij het vervoer van een stoffelijk overschot van of naar het buitenland gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • U moet een overlijdensakte tonen

  • U heeft een laissez-passer (een vervoersbewijs voor een overledene) nodig. Voor vervoer binnen de Benelux heeft u alleen een verlof tot begraving of verbranding nodig.

  • In alle andere gevallen waarbij een lichaam van Nederland naar het  buitenland wordt vervoerd of omgekeerd, moet bij het lichaam een door de bevoegde autoriteit afgegeven verklaring aanwezig zijn. Meer informatie hierover vindt u in artikel 11 en 12 van het Besluit op de lijkbezorging.

  • U vervoert het lichaam in een waterdichte kist.

 

Waar meld ik het / vraag ik het aan?

U vraagt de overlijdensakte en de laissez-passer aan bij de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit is de gemeente waar de melding van overlijden is gedaan. Voor vervoer binnen de Benelux vraagt u een verlof tot begraving of verbranding aan bij de gemeente waar de persoon is overleden.