Rekenkamer

De Rekenkamer is onafhankelijk en onderzoekt het functioneren van de gemeente. Zo’n onafhankelijk onderzoeksinstituut is verplicht voor elke gemeente. De Rekenkamer kan zelf besluiten welk onderzoek wordt uitgevoerd. Maar zo’n onderzoek richt zich altijd op het gevoerde beleid en de besteding van geld. De vragen die de rekenkamer stelt: is het beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig?

Doel

De Rekenkamer wil bijdragen aan het toetsen en verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van:

  • het gemeentelijke beleid (zowel voorbereiding als uitvoering)
  • het beheer
  • de gemeentelijke organisatie.

De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben ieder een Rekenkamer die volgens de vorm van een personele unie uit dezelfde personen bestaat. De Rekenkamer kan per gemeente verschillende onderzoeken uitvoeren. De Stichting Rekenkamercommissie BEL is opgericht om gezamenlijk praktische uitvoering te geven aan de taken van de 3 Rekenkamers.

Werkwijze

Leden

Voorzitter: mevrouw drs. R.C.M. Stadhouders
Penningmeester: drs. E.J.M. Lemmens
Lid: mevrouw dr. J.J. de Jonge

De bestuursleden zijn de plaatsvervangend voorzitters van de gemeenteraden: mevrouw G.R. Kukupessy-Rokebrand (Blaricum); E.M. van IJken (Eemnes) en mevrouw J. Timmerman-Hamers (Laren).

Vergaderdata tweede helft 2020

  • Woensdag 30 september 2020
  • Woensdag 28 oktober 2020
  • Woensdag 25 november 2020
  • Woensdag 16 december 2020

Contact

Medewerker secretariaat: Elly de Veij
Rekenkamer BEL-gemeenten
Postbus 71
3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035