Buurtpreventie

Buurtpreventie

Een actieve en betrokkenheid van inwoners is van groot belang als het om een veilige en leefbare woonomgeving gaat. En sociale cohesie, elkaar aanspreken, als het om zaken gaat die de veiligheid en leefbaarheid in de buurt ten goede komen, zijn daarbij essentieel. Daarmee wordt aangegeven dat de aanpak van veiligheid niet alleen een individuele inspanning is, maar dat een gezamenlijke aanpak en benadering een belangrijke voorwaarde is.  De samenwerking met gemeente en politie speelt een belangrijke rol maar de basis voor veiligheid en leefbaarheid wordt gevormd door de inwoners zelf.

Doel Buurt Preventie Vereniging

De oprichting van een Buurt Preventie Vereniging (BPV) ondersteunt op een goede manier het proces van bewustwording en focus op een veilige en leefbare woonomgeving. Ook wordt de betrokkenheid van de bewoners vergroot: de vereniging ontstaat immers uit initiatief van de buurt en kent daardoor draagkracht van de bewoners. Het bestuur draagt zorg voor informatie, advisering, communicatie richting buurtbewoners en voert overleg met de gemeente en politie. Samen met de gemeente, politie en eventuele andere instanties wordt gewerkt aan effectieve communicatie, relevante voorlichting en een gezamenlijke betrokkenheid van de buurt ter voorkoming van schade door onveiligheid en bestrijding van criminaliteit.

Hoe werkt buurtpreventie?

Een BPV wordt opgezet op initiatief van de buurt. Allereerst zal de 'reikwijdte' van de buurt bepaald worden. Het streven is dat minimaal zo'n 75% van de bewoners van de betreffende buurt de oprichting van een vereniging ondersteunt. Naast de oprichting van een BPV met eigen statuten, een relatief eenvoudige handeling waarbij de gemeente een beperkte oprichtingsbijdrage verstrekt, zal een bestuur moeten worden benoemd.  Indien wijken binnen een buurt een bepaalde omvang hebben (circa 30 wooneenheden) is een wijkcoördinator gewenst zodat deze namens de BPV het primaire aanspreekpunt en mede 'het gezicht' van de BPV is.

De BPV stelt als doel om de leefbaarheid en veiligheid van de buurt te optimaliseren in nauwe samenwerking met de buurtgenoten en de daarbij relevante instellingen zoals gemeente en politie. De BPV zet daartoe ook veel communicatiemiddelen in zoals een jaarlijkse ledenvergadering en enige nieuwsbrieven in het jaar. Het jaarlijks gevraagde lidmaatschapsgeld is bescheiden maar het belangrijkste is: de BPV is door en van u, de inwoners zelf.

Rol van de politie

Een BPV betekent niet dat de taken van de politie worden overgenomen. Integendeel: de politie is juist dichter betrokken bij uw buurt. De wijkagenten weten door de overleg- en communicatielijnen nog beter wat er speelt in de buurt en kunnen voorlichting geven. Door de kennis, die de politie zo opdoet, kan er nog beter gewerkt worden aan voorkoming en bestrijding van criminaliteit. Van u als inwoner en 'deskundige' in uw buurt wordt gevraagd om alert te zijn op verdachte en/of onveilige situaties en deze zo snel mogelijk door te geven aan de politie. Hiermee zijn al successen geboekt in de criminaliteitsbestrijding.

Situatie binnen de gemeente Laren

Nieuwe BPV’s kunnen van de gemeente ondersteuning krijgen door middel van vermelding op de gemeentelijke website. Ook kan een beperkte eenmalige oprichtingssubsidie (voor bijvoorbeeld kosten notaris en zaalhuur). Er vindt enige malen per jaar een overleg plaats met alle BPV’s uit Laren, politie en de gemeente waar relevante informatie over veiligheid en leefbaarheid wordt gedeeld met eventuele mogelijkheden voor een meer gezamenlijke aanpak.

Binnen Laren zijn er al 14 BPV's hetgeen nut en noodzaak aangeeft. Maar er is zeker nog ruimte voor meer BPV's binnen de gemeentegrens en initiatieven tot oprichting van nieuwe BPV's worden toegejuicht!