Centrumplan vastgesteld 2017 05 03

Afbeelding 1

Afbeelding 2

CENTRUMPLAN LARENVastgesteld door de raad op 3 mei 2017

Inhoud

 1. Samenvatting / actiepunten
0. Samenvatting / Actiepunten centrumplan

1). Winkels en horeca worden zo veel mogelijk geconcentreerd aan de radialen in het centrum. Geen nieuwe vestigingen buiten de radialen. Bestaande voorzieningen buiten de radialen kunnen worden
gewijzigd naar andere bestemmingen, bijvoorbeeld naar wonen.

2). Er wordt een plan ontwikkeld voor aanpassing van de Brink.

3). Geen uitbreiding van de horeca, tenzij vernieuwende horeca voor Laren

4. Een hotel nabij de Brink wordt planologische mogelijk gemaakt.

5). Herinrichting van het begin van de Naarderstraat.

6). Beperkte herinrichting van het westelijke deel van de Nieuweweg vanaf Hofstee schoenen tot de Burgemeester van Nispen tot Sevenaerstraat.

7). Een kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte in het centrum.

8). Aanleg extra parkeerplaatsen bij de Stationsweg.

Waarom een centrumplan?

In de strategische visie uit 2013 kiest het college voor behoud van het goede in Laren en het beter maken van wat beter kan. Het unieke eigen karakter en de kwaliteit van de omgeving en de bebouwing staan daarbij centraal. Volgens de strategische visie is Laren in 2025:

 • Groen en rustgevend;

 • Karakteristiek en monumentaal;

 • Bruisend en gezellig;

 • Ondernemend en participatief/sociaal;

 • Een dorp is waar het mooi wonen en goed ‘toeven is’;

 • Cultureel en kunstzinnig.

Het centrum speelt een belangrijke rol in het bereiken van die doelen, daar komt alles samen. Nu ook het bestemmingsplan voor het centrum aan vernieuwing toe is (dat is iedere 10 jaar verplicht), is er alle aanleiding om specifiek voor het centrum aan te geven wat er moet gebeuren om het goede te behouden en om beter te maken wat beter kan.

De totstandkoming van het plan

Dit plan is voorbereid door een breed samengestelde werkgroep van inwoners van Laren, onder leiding van de wethouders Tijmen Smit en Ton Stam en ondersteund door de ambtelijke organisatie en Rho adviseurs voor leefruimte. Aan de werkgroep hebben verder deelgenomen:

- Bjorn Berendsen

- Herm Brunot

- Jeroen Hermsen

- Jacob de Jonge

- Hans Kuperus

- Harry Lammersen

- Etienne van Unen

- Mark VosEen enquête onder bewoners, bezoekers en ondernemers heeft input geleverd voor het centrumplan. De concept is vervolgens besproken in het college en informeel met de gemeenteraad. Vervolgens heeft een brede consultatie onder de inwoners en ondernemers plaatsgevonden. Uiteindelijk is het plan in april 2017 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Leeswijzer

In het centrumplan worden eerst de resultaten van de enquête die gehouden is onder bewoners, bezoekers en bedrijven samenvattend verwoord (in blauw kader). Daarna volgt de kernachtige visie op het centrum (onderdeel 2), die vervolgens in verschillende onderdelen is uitgewerkt (onderdelen 3 tot en met 7). Afsluitend komt de uitvoering van het plan aan bod (onderdeel 8).

Door de ogen van bewoners, bezoekers en bedrijven

Om te horen wat bewoners, bezoekers en bedrijven vinden van het centrum, wat is goed en wat kan beter?, is er een enquête uitgezet. In totaal hebben 694 personen de enquête volledig ingevuld: 124 bewoners, 459 bezoekers en 111 ondernemers (het merendeel uit Laren en met een consumentgericht bedrijf).

Een aantal opvallende resultaten uitgelicht:

Laren wordt gezien als een schoon en groen dorp.

In vergelijking met andere dorpen wordt Laren gekenmerkt als gezellig, landelijk, levendig, sfeervol en authentiek. Het grootste deel van de respondenten zou Laren aanbevelen om te wonen, werken en bezoeken.

Ondernemers noemen als verbeterpunt regelmatig dat er meer saamhorigheid zou moeten zijn. Ook het (gezamenlijk) aantrekken van winkelend publiek en de parkeervoorzieningen worden genoemd als punten die het dorp aantrekkelijker kunnen maken.

Van de mensen die Laren de afgelopen twee jaar bezochten (bezoekers), heeft veruit het merendeel dit gedaan om te winkelen (op 1) of voor de horeca (op 2).

De bewegwijzering, bereikbaarheid en parkeergelegenheid scoren gemiddeld onder de respondenten.

Laren heeft een uniek eigen karakter. Het is dorps, gezellig, sfeervol en groen.

De rijke historie van het dorp is goed zichtbaar in de karaktervolle gebouwen, vaak beeldbepalend en monumentaal. Ook de structuur van het dorp is historisch. De Brink met daaraan de Sint Jansbasiliek en het Brinkhuis, is het groene hart van Laren op het knooppunt van de wegen door het centrum (zie figuur op pagina 5).

Afbeelding 3Afbeelding 4

De hoge ruimtelijke kwaliteit onderscheidt Laren van andere centra. Dit geldt zeker ook voor het brede aanbod van winkels en horeca. Het aanbod is vooral te vinden langs de radialen van wegen door het centrum. Met de radialen bedoelen we de wegen die het centrum doorkruisen in noord-zuid en oost-west richting, met de Brink als middelpunt. De radialen lopen vanaf het Singer tot iets voorbij restaurant Loetje en vanaf de Gouden Driehoek (de winkels bij de Rijt-Torenlaan) tot en met de Nieuweweg en de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat tot en met de Golden River. Onder punt 4 van dit plan wordt dit nader toegelicht. De branche ‘mode en luxe’ en het horeca-aanbod trekken niet alleen inwoners van Laren, maar ook bezoekers van buiten het dorp.

Singer Laren aan de rand van het centrum heeft jaarlijks veel bezoekers (in 2015 bijna 145.000) en maakt, samen met de zichtbare rijke historie, dat kunst en cultuur tot de identiteit van Laren en haar centrum behoren.

Het plan voor de toekomst omvat het koesteren, verbeteren en uitbouwen van de onderscheidende kwaliteiten van het centrum.

Voor de toekomst kiezen we voor een centrum met de Brink als levendig hart van het dorp op het kruispunt van radialen van wegen door het centrum. Aan de radialen is het voorzieningenaanbod van Laren in de vorm van horeca en detailhandel gevestigd. Aan de uiteinden kennen de radialen eigen parkeervoorzieningen.

Afbeelding 5

Binnen deze radialenstructuur zetten we vervolgens in op:

 • Een vitaal centrum: met een gevarieerd en kwalitatief voorzieningenaanbod en ruimte voor vernieuwing en ondernemen.

 • Het verstevigen van de culturele, kunstzinnige en creatieve identiteit.

 • Het behouden van de traditionele dorpse sfeer in het centrum.

 • Een schoon, toegankelijk en gastvrij centrum.

Bovenstaande structuur en de belangrijke elementen daarbinnen worden hierna toegelicht en uitgewerkt.De Brink is het hart van het dorp, op het kruispunt van radialen. Dit hart hoort te kloppen, maar dat doet het nu te weinig. De Brink heeft een groen en gesloten karakter en is geen ontmoetingsplek van mensen. De Brink nodigt niet of nauwelijks uit tot verblijf.

We willen een meer toegankelijke en levendige Brink, maar met veel respect voor en versterking van de historische en groene waarden.

Voor een levendige Brink is het belangrijk dat het gebied te voet doorkruist kan worden, zoals dat in vroegere tijden ook kon; dit vraagt om goede logische wandelpaden.

Afbeelding 6Een kiosk met klein terras op mooie dagen is gewenst zodat het gebied echt gebruikt gaat worden. Het (opnieuw) plaatsen van een muziektent en het bieden van een mogelijkheid voor bijvoorbeeld jeu de boules verhogen eveneens de gebruikswaarde. Verplaatsing van de weekmarkt van plein 1945 naar de Brink bevestigt daarbij de centrale positie van de Brink, hoewel vooralsnog zowel bij de ondernemers aan de Brink als bij de marktkooplui onvoldoende draagkracht lijkt te bestaan.

De Brink moet daarbij ook ruimte blijven bieden voor verschillende bijzondere activiteiten, zoals de poffertjeskraam in de zomerperiode en de ijsbaan in de winter. Die activiteiten horen thuis centraal in het dorp.

Meer activiteit rondom de Brink zou de verlevendiging kunnen versterken. Zo zou een beperkt commerciële functie van het Brinkhuis, bijvoorbeeld in de vorm van een terrasje aan de voorzijde van het Brinkhuis, een waardevolle toevoeging zijn.

De Brink zou dus moeten leven, maar wel met respect voor het verleden en de groene waarden. Dat is zoeken naar een balans: een totaalplan dat niet uitgaat van versnippering (een stukje historie, een stukje groen en stukje intensiever gebruik), maar van samenhang. De Brink moet zeker geen evenemententerrein worden.

Larens Behoud heeft in 2015 inwoners van Laren opgeroepen ideeën voor de Brink in te sturen. De rode lijn is gebundeld in een burgerplan dat eind 2015 is aangeboden aan het college. Dit burgerplan gaat er vanuit dat de Brink weer een grote open plek in het dorp is, met bomen, met open zichtlijnen, waar mensen elkaar ontmoeten en waar iets kan gebeuren. Naast achterstallig onderhoud van de monumenten op de Brink en van de Brink zelf, voorziet het plan ook in nieuwe elementen, zoals het verbeteren van de randen van de Coeswaerde (zoals het verwijderen van grote Rododendrons) en een meer prominente positie van het monument 1940-1945 in combinatie met een betere inpassing van het poffertjeskraam.

Tijdens de bredere consultatie van de inwoners en ondernemers zal dit onderwerp uitgebreid aan de orde worden gesteld. Op basis van alle gedane suggesties zal het college een totaalplan uitwerken dat aan de raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd.


Afbeelding 7

Afbeelding 8Afbeelding 9Afbeelding 10Met de klok mee: De Brink in het burgerplan, De Brink in de huidige situatie, De Brink in vroegere tijden, De Brink nu, gezien vanaf het Bonte Paard.
Het winkel- en horecabestand in Laren is in belangrijke mate organisch gegroeid en is vanaf begin vorige eeuw tot ontwikkeling gekomen. Voor een relatief klein dorp is het aanbod en variëteit aan winkels en horeca bijzonder groot. De winkels en horeca zijn dan ook niet alleen op de eigen inwoners gericht, maar trekken ook bezoekers uit de regio en zelfs landelijk. Het doel van de gemeente Laren is een vitaal en toekomstbestendig centrum met een gevarieerd en hoogwaardig voorzieningenniveau te behouden Daarmee faciliteren we niet alleen de winkels en horeca en de bezoekers van buiten, maar we doen dat bovenal voor de inwoners van Laren. De inwoners van Laren zijn over het algemeen zeer tevreden over hun woonplaats inclusief het winkel- en horeca-aanbod. De inwoners zijn dus gebaat bij het behoud van het huidige aanbod en de daarmee samenhangde levendigheid van het dorp.

Het winkel- en horeca-aanbod van Laren ontvouwt zich langs de radialen door het centrum.  Idealiter zouden de winkels zich wellicht moeten concentreren in een cirkel zodat de loopafstanden beperkt zijn. Dat is in Laren echter niet het geval en er zijn ook geen mogelijkheden om dat alsnog voor elkaar te krijgen.

Door gewijzigd koopgedrag van de consument, steeds meer producten worden online aangeschaft, alsmede de crisis die in 2009 begon, heeft de detailhandel in Nederland en ook in Laren onder druk gestaan, hoewel de nieuwste consumentenbestedingscijfers weer een groei laten zien. Hierdoor is ook in het centrum van Laren leegstaand van winkels ontstaan. Om leegstand, versnippering van het aanbod en daarmee verzwakking van het centrum te voorkomen, kiezen we voor versterking van de voorzieningen aan de radialen van wegen (zie figuur op pagina 3). Het centrum begint en eindigt bij parkeervoorzieningen aan deze radialen: de basis voor rijd- en looproutes door het centrum. Waar mogelijk en nodig worden de parkeervoorzieningen verbeterd. Nieuwe winkels en horeca worden buiten de radialen niet toegestaan. Bestaande voorzieningen zullen in het nieuwe bestemmingsplan uiteraard positief worden bestemd, maar wel zal voor deze voorzieningen een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen naar andere functies, zoals wonen. Met andere woorden, uitbreiding van het winkelbestand buiten de radialen is niet meer mogelijk.

De noord-zuid radiaal is helder, van Singer Laren in het noorden via de Brink naar de supermarkten en Loetje op Plein 1945 in het zuiden.

De oost-west radiaal bestaat uit meerdere wegen, waarbij de Brink het belangrijke knooppunt is.

De, vanuit winkeloogpunt, belangrijke oost-west route loopt vanaf de Torenlaan en de Rijt in het (noord)oosten, via de Brink en de Nieuweweg naar de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat in het westen. Aan de noordoost zijde zijn met name speciaalzaken in de ‘foodsector’ aanwezig (bakker, wildzaak, slager, groenteboer). Initiatieven die dit foodcluster versterken -te denken valt aan een traiteur en een visspeciaalzaak- worden met een positieve blik beoordeeld. Wel is het nodig om de parkeervoorzieningen aan deze zijde van het centrum onder de loep te nemen, mogelijk kunnen door herinrichting meer parkeerplaatsen worden gemaakt. De daar aanwezige brink zal met respect en voorzichtigheid dienen te worden behandeld.

Voor de Nieuweweg is versterking gewenst. In deze straat is een vrijwel ononderbroken concentratie aan winkels aanwezig, maar richting de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat, neemt het aanbod af (vanaf Hofstee Schoenen) en eindigt het centrum ogenschijnlijk te abrupt zonder dat er een logische route is. Extra parkeervoorzieningen bij de Stationsweg en een beperkte herinrichting van het westelijke deel van de Nieuweweg van Hofstee schoenen tot de Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat kunnen zorgen voor een meer logische looproute waarbij een gastvrije route voor wandelaars en fietsers ontstaat, voor versterking van de winkelfunctie van de Nieuweweg. Gelet op de resultaten uit de enquête komt het ook tegemoet aan de wens om meer parkeergelegenheid te creëren.

Ondernemen betekent ook vernieuwen. In het centrum moeten mogelijkheden zijn om vernieuwende concepten te realiseren. Zo wil Laren de landelijke trend van ‘blurring’ verkennen (een landelijke pilot is gaande), waarbij in een winkel ook vormen van horeca worden geboden, bijvoorbeeld een koffiecorner in een winkel. Hierbij gelden wel voorwaarden: er kan geen sprake zijn van een zelfstandig horecabedrijf, het horecadeel sluit als de winkel sluit en er mag geen verkoop van alcohol plaatsvinden. Wetgeving zoals de Drank- en horecawet spelen hierbij een rol.

Het toevoegen van nieuwe zelfstandige horecavestigingen in de vorm van restaurants, cafés en dergelijke, is niet zonder meer gewenst. Er is al een breed aanbod aanwezig in het centrum, zodat uitbreiding van het aantal restaurants en café’s in beginsel niet aan de orde zal zijn. Voor horeca die het centrum (radialen) en met name de omgeving van de Brink kan versterken en innoveren staan we echter wel open. Dit kan zijn vanwege de plek, zoals een kiosk met terras op de Brink, maar ook omdat die horeca er nog niet is zoals een coffee to go, een lunchroom of een viswinkel met ondergeschikte horeca.

Sinds het verdwijnen van het legendarische hotel Hamdorff is er in Laren geen hotel meer. Om bezoekers van Laren, bijvoorbeeld van het Singer, te kunnen faciliteren, is het wenselijk dat er in het centrum een hotel komt. Dit draagt bij aan de levendigheid van het centrum en zodoende ook aan versterking van de winkelfuncties. Initiatieven voor een kleinschalig hotel worden dan ook met een positieve blik bekeken: een centrale plek, de kwaliteit en de omgeving, spelen hierbij uiteraard wel een rol. Ingezet wordt op een hotel aan/bij de Brink, waarvoor inmiddels oriënterende gesprekken tussen initiatiefnemers en college zijn gestart. Afbeelding 11

In het centrum wordt ook gewoond. Wonen boven winkels (bovenwoningen) is en blijft gewenst in het centrum. Dat komt de uitstraling en veiligheid van de panden en het centrum zowel overdag als ’s-avonds ten goede en biedt ook mogelijkheden om dicht bij de voorzieningen te wonen.De keuzes uit dit plan betekenen ook dat het bestemmingsplan voor het centrum tegen het licht gehouden moet worden. In het huidige bestemmingsplan Centrum is sprake van de zogenaamde blokzijdemethode, waarbij per bouwblok is aangegeven welke functies en hoeveel vestigingen zijn toegestaan (gebaseerd op de bestaande situatie, maar met enige flexibiliteit). De blokzijdemethode biedt duidelijkheid, maar kan ook verstarrend werken. In het nieuwe bestemmingsplan is (nieuwe) detailhandel in algemene zin langs de radialen gewenst en daar buiten wordt in principe nieuwe detailhandel ontmoedigd c.q. onmogelijk gemaakt. Buiten het centrum gelegen detailhandel, zoals bij de Schapendrift, maken geen onderdeel uit van dit centrumplan.

Nieuwe horeca is, tenzij het met variëteit en innovatie het centrum versterkt, niet gewenst. Voor horeca geldt dat de bestaande samenstelling en de bestaande aantallen uitgangspunt zijn. Het nieuwe bestemmingsplan dient dit te reguleren. Dat zou mogelijk kunnen met behulp van een aangepaste vorm van de Blokzijdemethode.
Kunst, cultuur en creativiteit lopen als een rode draad door Laren en haar centrum. De zichtbare rijke historie, het kunstenaarsverleden en Singer Laren, zijn kwaliteiten die verder benut moeten worden. Ingezet wordt op het versterken van de relatie tussen Singer Laren met bijna 145.000 bezoekers per jaar (2015) en het centrum. In fysieke zin is verbeteren van de route tussen het museum en het centrum gewenst. De Naarderstraat vormt de verbinding, maar de kwaliteit hiervan moet aanzienlijk worden verbeterd. Herinrichting van de straat en het pleintje bij de hoek Naarderstraat/Drift is uitgangspunt.

Afbeelding 12Nieuwbouw Singer LarenMaar er is ook een rol weggelegd voor ondernemend Laren, bijvoorbeeld door het bieden van (horeca)arrangementen in combinatie met een bezoek aan het museum of door bij het aanbod aan te sluiten op specifieke exposities of voorstellingen. De wens een hotel in Laren te ontwikkelen sluit hierbij goed aan.

Behoud van het waardevolle, dorpse, groene karakter staat ook in de toekomst centraal.
Het individuele, vaak historische en kleinschalige karakter van het centrum en zijn gebouwen, bepaalt voor een belangrijk deel de ruimtelijke uitstraling. Niet voor niets is een groot deel van het centrum aangewezen als beschermd dorpsgezicht en zijn er veel beeldbepalende en monumentale panden. Dit betekent dat toevoegingen en veranderingen in fysieke zin altijd in het teken moeten staan van dit karakter.

Bij een kwalitatief centrum hoort een kwalitatieve openbare ruimte. Op onderdelen blijft de kwaliteit achter. We zetten de komende jaren in op verfraaiing. Hierbij denken we naast onderhoud aan wegen en paden, aan herinrichting van de Naarderstraat, aan herinrichting van het pleintje bij de hoek Naarderstraat/Drift, aan hoogwaardiger straatmeubilair (bankjes, prullenbakken), maar ook aan kleurige bloembakken, meer bloemperkjes en meer kleur in het algemeen.

Reclame is voor ondernemers belangrijk, maar kan de openbare ruimte behoorlijk ontsieren. Nieuw reclamebeleid waarin met beide belangen rekening wordt gehouden is in ontwikkeling.

Een groen en sfeervol centrum hoort ook schoon te zijn. Hoewel Laren in het algemeen als schoon wordt ervaren, is het belangrijk om dit ook in de toekomst zo te houden en waar nodig te verbeteren. Laren zou de ambitie kunnen hebben om het schoonste centrum van Nederland te zijn!

Afbeelding 13Afbeelding 14Afbeelding 15

Afbeelding 16

Referentiebeelden openbare ruimte

Een vitaal en gastvrij centrum is goed bereikbaar en heeft voldoende parkeermogelijkheden voor zowel kort- als lang(er) parkeren. De toenemende parkeerdruk op het centrum vraagt om oplossingen.

Betaald parkeren past niet in een gastvrij centrum. Vrij parkeren blijft dan ook het uitgangspunt. De blauwe zone (maximaal 2 uur), bijvoorbeeld in de Naarderstraat en met uitbreiding aan de Rijt, die in het centrum geldt, moet er voor zorgen dat mensen die bijvoorbeeld boodschappen doen of een kopje koffie drinken, een plekje kunnen vinden. De blauwe zone zal in zijn geheel bezien worden op logica om het parkeren aantrekkelijk te maken en de autodruk op het centrum te verlagen. Bezoekers van buiten af of personeel van winkels parkeren langer; dit kan aan de uiteinden van het centrum. Mogelijk kan in de toekomst gebruik gemaakt worden van slimme digitale mogelijkheden om bezoekers van het centrum naar beschikbare parkeerplaatsen te leiden. Bij evenementen zijn andere oplossingen nodig, zoals parkeren bij de hockeyvelden en een pendeldienst naar het centrum. Dergelijke oplossingen blijven belangrijk om de pieken bij evenementen op te vangen.

Om de parkeercapaciteit te vergroten en tegelijkertijd de winkelfunctie van de Nieuweweg te versterken, onderzoeken we de mogelijkheden om aan de westzijde van de Nieuweweg parkeerplaatsen te realiseren alsmede parkeerplaatsen westelijk van het hertenkamp. Het doel is om ook in dat deel van het centrum te beschikken over een logische route van en naar het centrum. Tegelijkertijd bekijken we of de Nieuweweg voetganger-vriendelijker gemaakt kan worden. De nieuwe parkeerplaatsen in de nabijheid van de Nieuweweg zullen dat moeten compenseren.

Het gehele centrum is met de auto bereikbaar. Het kruispunt met stoplichten midden in het centrum is druk en kan voor opstopping zorgen. In het nieuw op te stellen Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan worden mogelijkheden bezien om de doorstroming te verbeteren met behoud van de veiligheid voor fietser en voetganger.

In het figuur hierna zijn de belangrijkste ruimtelijke ingrepen uit de voorgaande paragrafen aangegeven. Het betreft de ruimtelijke ingrepen waar gemeentelijke investeringen aan de orde kunnen zijn: het mogelijk verplaatsen van de markt met eventueel daarvoor noodzakelijke aanpassingen, herinrichting van de Brink, herinrichting van de openbare ruimte Naarderstraat, versterken van deel Nieuweweg en het realiseren van parkeerplaatsen. Naast deze ruimtelijke ingrepen kent het centrumplan meer doelstellingen, zoals het concentreren van de voorzieningen langs de radialen door het centrum (zoals onder punt 4 beschreven), geen nieuwe horeca met uitzondering van horeca die met variëteit en innovatie het centrum (en vooral de Brink) versterkt en het streven naar een hotel aan/bij de Brink.

Afbeelding 17Om de doelstellingen uit dit plan ook daadwerkelijk te bereiken, kan het niet bij ideeën en intenties blijven. Wij willen de realisatie van het centrumplan op de volgende manieren bereiken:Instrumenten:

 • In april 2017 zal de gemeenteraad om goedkeuring op het centrumplan worden gevraagd.

 • Nieuw bestemmingsplan Centrum: In 2017 wordt gestart met de voorbereidingen van een nieuw actueel bestemmingsplan voor het Centrum waarin de keuze voor detailhandel en horeca (met beperking in variëteit en aantallen) langs de radialen en ontmoediging daarbuiten, verder wordt vormgegeven. In dat kader worden ook de mogelijkheden voor mengvormen van detailhandel met horeca verder verkend en uitgewerkt.

 • Reclamebeleid; er wordt gewerkt aan nieuw reclamebeleid in samenhang met de precarioverordening en de welstandsnota.

 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan; hierin worden de knelpunten en mogelijke maatregelen voor wat betreft de verkeersafwikkeling en parkeren, waaronder de blauwe zone, nader verkend.

Financiën

 • In de Kadernota is een bedrag van € 400.000,- aan gemeentelijke middelen opgenomen. De inzet van de middelen is na de eerste discussies in de komende maanden verder uitgewerkt in een meer gedetailleerde begroting (bijlage 1).

 • Daarnaast lenen verschillende ideeën uit dit plan zich voor crowdfunding en sponsoring, zoals het realiseren van de Mariakapel (crowdfunding), en bloembakken en bloemperkjes (sponsoring hoveniers).

Marketing

 • Samenwerking met de ondernemersvereniging om de onderscheidende kwaliteiten van Laren op allerlei manieren te promoten.