Bouwwerken in voortuinen

Voor het bouwen, verbouwen en of slopen gelden regels. Meestal is voor deze werkzaamheden een vergunning nodig. Dit geldt ook voor het bouwen van een tuinhuisje of schuurtje in de voortuin. Over het algemeen is bouwen in de voortuin niet vergunningvrij en zijn de bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan zeer beperkt. Dit om het vaak groene en open karakter van een voortuin te beschermen.

Bezoek toezichthouders

De gemeente inventariseert bouwwerken in voortuinen en beoordeeld of deze vergunningvrij zijn gebouwd of dat er een vergunning voor is verleend. De gemeentelijke toezichthouders bezoeken hiervoor de percelen. Zij kunnen zich op verzoek legitimeren. Een toezichthouder is overigens bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner.

Bij bouwwerken die niet vergunningvrij zijn en waarvoor geen vergunning is verleend, wordt gekeken of alsnog een vergunning verleend kan worden – al dan niet na een aanpassing of verplaatsing. Als dit niet het geval is, wordt de eigenaar verzocht het bouwwerk te verwijderen.  

Handhavingstraject

Hoe verloopt kort samengevat doorgaans een handhavingstraject?
Wordt er bewust of onbewust gebouwd zonder of in afwijking van de vereiste vergunning(en) dan is er sprake van illegaal bouwen. Ook wanneer het illegale bouwen jaren geleden plaatsvond. Wanneer u illegaal bouwt, bent u in overtreding.

ooraankondiging last onder dwangsom
Wanneer blijkt dat er bij u illegaal gebouwd is, stuurt de gemeente u een vooraankondiging. Een vooraankondiging is bedoeld om aan te kondigen dat het college van burgemeester en wethouders voornemens is om een last onder dwangsom op te leggen maar hiertoe nog niet (definitief) heeft besloten. In de vooraankondiging wordt u ook geïnformeerd over de mogelijkheden die er wellicht zijn om de situatie te legaliseren, al dan niet na een aanpassing. Legaliseren wil hier zeggen dat alsnog een vergunning voor het bouwwerk kan worden afgegeven. In de brief staat ook of er mogelijkheden zijn om de situatie vergunningvrij te maken na een aanpassing. Indien legalisatie of het vergunningvrij maken geen mogelijkheid is, wordt u verzocht om het illegale bouwwerk te verwijderen. In de vooraankondiging krijgt u de gelegenheid om binnen twee weken uw zienswijze te geven. Dit wil zeggen dat u de mogelijkheid krijgt om op de vooraankondiging te reageren. Het indienen van uw zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Uw zienswijze wegen wij altijd mee in ons besluit om te gaan handhaven.

Besluit last onder dwangsom
Als de overtreding niet is beëindigd en de zienswijze geen gewijzigd inzicht oplevert, of als er geen zienswijze is ingediend, dan is de volgende stap vaak een besluitlast onder dwangsom. Hierin wordt u officieel gesommeerd het illegale bouwwerk te verwijderen op straffe van een dwangsom. De dwangsom wordt alleen opgeëist als u de overtreding niet binnen een vastgestelde termijn ongedaan maakt. Maar ook na betaling van de dwangsom moet u de overtreding ongedaan maken.

Bent u het niet eens met het besluit last onder dwangsom, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Let er op dat uw bezwaar binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit binnen moet zijn en niet vanzelfsprekend een opschortende werking heeft. De termijn waarbinnen u de overtreding ongedaan moet maken blijft gelden. U kunt altijd in overleg met de gemeente bekijken of de termijn kan worden opgeschort.

Bestemmingsplan

Wilt u zelf nagaan wat u volgens het bestemmingsplan waar en hoe mag bouwen, kijk dan op www.ruimtelijkeplannen.nlOp deze site staan alle digitale bestemmingsplannen van alle gemeenten. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op gebouwd mag worden.

Vergunningcheck

Heeft u (ver)bouwplannen of wilt u zelf de regels omtrent vergunningvrij en vergunningplichtige bouwwerken nalezen? Kijk dan op Omgevingsloket onlineMet de vergunningcheck op deze website kunt u stapsgewijs nagaan of uw plan of bouwwerk vergunningvrij of vergunningplichtig is.

Voor informatie kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. Team Handhaving van de BEL Combinatie is bereikbaar via telefoonnummer 14 035. U kunt via dit telefoonnummer ook een afspraak maken voor een informatiegesprek.