Kopie eigendomsgegevens

Als u onroerend goed verkoopt (een stuk grond of een pand) dan moet u beschikken over de eigendomsgegevens zoals ze bij het Kadaster zijn vastgelegd. Een kopie van deze gegevens kunt u bij het kadaster krijgen.

Voor een rechtsgeldige overdracht van onroerende zaken heeft u een eigendomsbewijs nodig. De overdracht vindt plaats via een door de notaris opgestelde notariële akte. Deze akte wordt ingeschreven in het (openbare) register. Dit register is in te zien bij het kadaster en/of gemeente.

U kunt eigendomsgegevens van onroerende zaken inzien bij het kadaster. Eigendomsgegevens zijn gegevens waaruit blijkt dat iemand het eigendomsrecht heeft op een bepaalde zaak. Voor een snelle afhandeling is het wenselijk dat u beschikt over het kadastrale nummer van het perceel. U kunt hiervoor ook terecht bij de gemeente.

  • Het kadaster houdt kadastrale kaartsystemen bij, waarin elk perceel een kadastrale aanduiding heeft.
  • De kadastrale registers vermelden alle feiten die voor de rechtstoestand van het onroerend goed van belang zijn, bijvoorbeeld of op het onroerend goed een recht van overpad, erfpacht of een opstalrecht rust.
  • Via de gegevens van het kadaster kunt u zien of op een gebouw of een perceel een aanschrijving van de gemeente rust.